WINE Events

Disclaimer

Het gebruik van de website van WINE Events (hierna: "de website") en of onze per email verzonden nieuwsbrieven dan wel mailings is onderhevig aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven. Door het enkele gebruik van de website en/of onze nieuwsbrieven wordt u geacht kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze gebruiksvoorwaarden.

Informatie
De informatie beschikbaar op of via onze website of emails die zijn verzonden door WINE Events zijn van algemene strekking, tenzij verstuurd aan een direct geadresseerde, en is alleen verstrekt voor algemeen gebruik. Deze algemene informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet geacht worden een persoonlijk of professioneel advies in te houden. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ondanks het feit dat de inhoud van de website en emails met de grootste zorg tot stand is gebracht, kan niet worden uitgesloten dat informatie verouderd, onvolledig of op een andere wijze niet juist is. WINE Events geeft geen enkele garantie betreffende de aard of inhoud van de via de website en/of emails beschikbare informatie.

Mocht u fouten ontdekken in de via de website en/of emails aangeboden informatie, neemt u dan alstublieft contact met ons op: info@wine-events.nl

Doelomschrijving
WINE Events kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

- om uw informatie, publicatie of reclame zoals verzocht toe te zenden
- om onze directe diensten te verlenen
- om onze website te verbeteren

WINE Events kan uw persoonlijke gegevens eveneens doorsturen aan haar kantoren of samenwerkende, ook in het buitenland of andere ondernemingen waarmee zij een samenwerkingsverband heeft, of met het oog op de verwerking van uw persoonlijke gegevens teneinde diensten van anderen te betrekken die uitsluitend zullen handelen binnen de reikwijdte van de door WINE Events verstrekte aanwijzigen. WINE Events zal niet uw persoonlijke gegevens aan anderen dan voornoemde partijen verstrekken. WINE Events kan uw gegevens ook verwerken met het oog op de verwerking van gebruikersstatistieken of om redenen van veiligheid van onze website.

Als u niet langer informatie wenst te ontvangen dan kunt u zich afmelden. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hiervoor genoemd.

Storingen
WINE Events doet haar uiterste best om zoveel als mogelijk storingen als gevolg van technische fouten te voorkomen. Niettemin kan WINE Events niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van storingen of dat er geen technische problemen zullen optreden.

Links en verwijzingen
De website van WINE Events kan links naar andere websites bevatten. WINE Events ziet niet toe op die websites en heeft geen controle op de inhoud of de technische inrichting van deze websites. Daarom garandeert WINE Events niet de volledigheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze websites.

De opname van een link naar andere websites impliceert niet enig verband, partnerschap, samenwerking, relatie of instemming met deze websites of hun inhoud. Mocht u een link willen creƫren van uw website naar die van WINE Events neemt u dan vooraf contact op via: info@wine-events.nl Het linken van onze website zonder voorafgaande toestemming is ten strengste verboden.

WINE Events behoudt zich het recht voor eventuele toegang, gebruikersnamen en/of wachtwoorden te weigeren of te wijzigen.

Voor private of speciale gedeelten van de website van WINE Events geeft de bezoeker van deze genoemde gedeelten WINE Events uitdrukkelijk toestemming om informatie te gebruiken en dat de informatie eigendom wordt van WINE Events, dit alles binnen het door WINE Events opgestelde privacy beleid.

Aansprakelijkheid
De website en verzonden emails zijn met de grootste zorgvuldigheid en in goed vertrouwen samengesteld door WINE Events. De inhoud van zowel de website als de emails kunnen niet worden aangemerkt als advies. WINE Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of van de informatie die via de website danwel via emails openbaar is gemaakt. WINE Events is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mogelijke storingen in de website, veroorzaakt door technische fouten, virussen danwel enig ander storend element, noch voor de raadpleging of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links) waarnaar wordt verwezen op of via de website, noch voor de informatie die beschikbaar is op de website. WINE Events is niet aansprakelijk voor communicatie via de website, bijvoorbeeld emails, of voor vertragingen, onderscheppingen of manipulatie door derden partijen van de communicatie. Elk gebruik van informatie die beschikbaar is op de website of via de website is daarom volledig voor uw eigen rekening en risico. Dientengevolge bent u aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie die beschikbaar is op of via de website. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat uw apparatuur wordt beschadigd door virussen, bugs, Trojaanse paarden, etcetera. WINE Events garandeert niet enige comptabiliteit van uw apparatuur met de bestanden die deel uitmaken van de huidige website en evenmin de toegankelijkheid van deze bestanden.

Thuiswinkel.org
Alle diensten voldoen aan de eisen gesteld door de consumentenorganisatie Thuiswinkel.org, vanaf het moment dat WINE Events daarbij aangesloten is.

Intellectuele eigendomsrechten
De website wordt beschermd door auteursrechten. Geen intellectueel eigendomsrechten worden aan u overgedragen. Dit geldt voor de website zelf, maar ook voor delen van de website of informatie die beschikbaar is op of via de website. Gebruik van onze geregistreerde merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is strikt verboden.

De informatie die voor u beschikbaar is op of via de website en/of emailings kan alleen worden gebruikt voor uw eigen interne doeleinden. Het is u niet toegestaan deze informatie of onze databases te gebruiken voor enig ander doel, zoals commerciƫle activiteiten dan wel anderszins.

Optimaliseren dienstverlening
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site of de dienst die wordt aangeboden te verbeteren.

Onderdeel van WineCom Register Vinoloog, SWEN, Productschap Wijn awards 2009 2010